Image
Hartmann Mountains

Location
Kaokoland

Country
Namibia